English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Μέλος: Gold
Από: 03.11.2008
Ενέργεια για ζωή

Χειμάρρας 8A, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Κοινωνικό

EKE και Όμιλος
Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, συνιστά ουσιαστικό τμήμα ή αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ο Όμιλος, μέσω τακτικών ερευνών κοινής γνώμης διερευνά τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ, προκειμένου να κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες είναι επιτακτικές για την κοινωνία και τους ανθρώπους, που την πλαισιώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη η άποψη των πολιτών για επενδύσεις αριστοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, έργων υποδομής και βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και κοινωνικές δράσεις. Επιπλέον, μέσω διαλόγου και άλλων μορφών επικοινωνίας επενδύει συνεχώς στην έννοια και τις εφαρμογές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στην επιχειρηματική του δράση και λειτουργία τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όχι επειδή απορρέει από κάποια ηθική υποχρέωση, αλλά επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική.

Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με ένα πλήθος ενεργειών και δράσεων, που απευθύνονται τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις ευρύτερες κοινωνίες εντός και εκτός Ελλάδος.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), έχοντας θέσει τους εξής στόχους:
  • Προσδιορισμός ενεργειών και δράσεων με προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες.
  • Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Ενθάρρυνση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση του εργασιακού κλίματος.
  • Εθελοντική δέσμευση σε πρωτοβουλίες, βέλτιστες πρακτικές, αρχές και κώδικες που υποστηρίζουν τη σύζευξη της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης - μετά από σχεδιασμένη διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν τους κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) και επικοινωνίας μαζί τους.
Βασιζόμενοι στους παραπάνω άξονες,δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και στεκόμαστε δίπλα στην τρίτη ηλικία, στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στους μαθητές και στη νέα γενιά.

Ο 'Ομιλος, από την ίδρυσή του, υποστήριξε πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες προωθούν την ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & η EKO είναι ενεργά μέλη, από το 2005, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (μέλους του CSR Europe). 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχαν ενεργά στην ίδρυση του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο  είναι ένας φορέας, που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούννα παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου έχει τη θέση του αντιπροέδρου στο Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για το άμεσο μέλλον, στοχεύουμε προς εκείνους τους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απαίτηση, στη βελτίωση των επιδόσεών μας και της συνεισφοράς μας σε θέματα ΕΚΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και διασφάλισης σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Για τους Ανθρώπους μας
Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Πιστεύουμε ότι η επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και το μέλλον της εταιρείας εξαρτώνται από τους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας.

Στο ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δια βίου επιμόρφωσης, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.