English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Μούργελας & Συνεργάτες

Μούργελας & Συνεργάτες

Μέλος: Gold
Από: 24.05.2013

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 12, 117 42 Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Μούργελας & Συνεργάτες: Newsletter Μαΐου 2017 «ΕΝ ΤΑΧΕΙ»

16.05.2017 Διάδοση

Νόμος υπ’ αρ. 4469/3-5-2017

«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»

α) Ορισμοί:

1) Οι «Επιχειρήσεις» διακρίνονται σε «Μεγάλες» και «Μικρές».
− «Μεγάλες» είναι όσες κατά την τελευταία, πριν την υποβολή της Αίτησης, χρήση είχαν κύκλο εργασιών άνω των
2.500.000 € ή έχουν κατά το χρόνο Υποβολής της Αίτησης συνολικές υποχρεώσεις άνω των 2.000.000 €
− «Μικρές» είναι όσες δεν εμπίπτουν στον παραπάνω Ορισμό.

2) «Πιστωτές» είναι τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

3) «Εμπειρογνώμονες» είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.

4) «οφειλές προς το Δημόσιο» είναι οι βεβαιωμένες κατά την 31/12/2016 απαιτήσεις του Δημοσίου με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης. Το αυτό ισχύει και για τις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

5) Υπαγόμενοι στο Νόμο
− Φυσικά Πρόσωπα με πτωχευτική Ικανότητα
− Νομικά Πρόσωπα (εισόδημα κατ΄ άρθρ 21 και 47 ΚΦΕ ν. 4172/13) εφ’ όσον:

α) την 31/12/2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα (δάνειο ή πίστωση) με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

β) είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχαν εκδοθεί εναντίον τους διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις

γ) οι οφειλές τους ανέρχονται άνω των 20.000 € συνολικά

δ) τηρεί απλογραφικό σύστημα και έχει θετικό αποτέλεσμα σε μία τουλάχιστον από τις τρεις πριν την υποβολή της Αίτησης χρήσεις, ή εάν τηρεί διπλογραφικό σύστημα, σε μία από τις τρεις πριν την υποβολή της Αίτησης χρήσεις, έχει θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων ή έχει καθαρή θετική θέση.

6) Χρόνος, Τόπος, Τρόπος Υποβολής Αίτησης
Η Αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31/12/2018, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

7) Πρόσκληση Υποβολής
Το Ελληνικό δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να καλέσουν εγγράφως τον οφειλέτη να υπαχθεί στη διαδικασία του νόμου εντός δύο μηνών.

8) Περιεχόμενο Αίτησης
• Πλήρη στοιχεία Επιχείρησης, κύκλο εργασιών, υποχρεώσεις, δραστηριότητες κλπ.
• Κατάλογος Πιστωτών
• Πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών
• Στοιχεία επιλεξιμότητας (5δ)
• Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων με εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, Βάρη, Συνοφειλέτες
• Μεταβιβάσεις – Επιβαρύνσεις περιουσιακών στοιχείων εντός των τελευταίων 5 ετών κ.λπ.

9) Συνοδευτικά Αίτησης
Δήλωση Εισοδήματος, Οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 5 ετών, καταστάσεις Πελατών κ.λπ. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη λύσης κ.λπ.

10) Διορισμός Συντονιστού
Εντός 2 ημερών από την κατάθεση της Αίτησης, η ΕΓΔΙΧ διορίζει Συντονιστή της διαδικασίας από το Μητρώο Συντονιστών που τηρείται στην ΕΓΔΙΧ.

11) Έλεγχος πληρότητας Αίτησης
Ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα των υποβληθέντων και αν διαπιστώσει πληρότητα κοινοποιεί μέσα σε δύο (2) ημέρες απόσπασμα της αίτησης σ’ όλους τους πιστωτές.

12) Σε δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω κοινοποίηση οι πιστωτές στέλνουν στον Συντονιστή δήλωση για την πρόθεση συμμετοχής τους με βεβαίωση του ύψους των απαιτήσεών τους.

13) Εν συνεχεία ο Συντονιστής ελέγχει εάν υφίσταται «απαρτία» των πιστωτών, δηλαδή αυτών που διατηρούν τουλάχιστον 50% του συνόλου των απαιτήσεων. Αν δεν υπάρξει «απαρτία» η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.

14) Αν υπάρχει απαρτία ο Συντονιστής κοινοποιεί το πλήρες περιεχόμενο της Αίτησης σ’ όλους τους πιστωτές και παρέχει προθεσμία πέντε (5) ημερών, εάν πρόκειται για οφειλέτη «μικρή Επιχείρηση», για τον διορισμό Εμπειρογνώμονα.

15) Εν συνεχεία ο Συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός για αντιπροτάσεις καθώς και για τον διορισμό «Εμπειρογνώμονα» στην περίπτωση του υποχρεωτικού διορισμού.

16) Η αντιπρόταση του Πιστωτή πρέπει να περιέχει:
• Συμπεράσματα για τη Βιωσιμότητα
• Αξία ρευστοποίησης των Περιουσιακών Στοιχείων
• Πρόταση καταβλητέου ποσού του Οφειλέτη
• Συνολικό πληρωτέο σε κάθε πιστωτή ποσό

17) Οι αντιπροτάσεις κοινοποιούνται σ’ όλους τους πιστωτές και επακολουθεί διαδικασία ψηφοφοριών για την διαπίστωση της πλειοψηφούσας πρότασης.

18) Για την έγκριση πρότασης, απαιτείται συμφωνία του Οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

19) Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία η διαδικασία τελειώνει ως άκαρπη.

20) Αν ο Οφειλέτης υπάγεται στην κατηγορία της «μεγάλης επιχείρησης», ο Συντονιστής με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των πιστωτών μπορεί να αντικατασταθεί με Συντονιστή της επιλογής της.

21) Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις της Σύμβασης αναδιάρθρωσης των Οφειλών:

α) αυτές δεν επιτρέπεται να φέρουν Πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από εκείνη της περίπτωσης ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Οφειλέτη.

β) Οι Πιστωτές που συμμετέχουν στη ρύθμιση λαμβάνουν ποσά/ανταλλάγματα τουλάχιστον ισάξια με εκείνα που θα ελάμβαναν στην περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών και των βεβαιωμένων υπέρ Τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων.

22) Τα ποσά που απομένουν προς διανομή μετά την διανομή των παραπάνω 21α΄ και β΄ ποσών διανέμονται σ’όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το ανεξόφλητο μέρος της, αφού αφαιρεθούν:

- τόκοι υπερημερίας πιστωτών ιδιωτικού τομέα

- 95% από πρόστιμα του Δημοσίου και 85% του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις/τόκους

23) Η αμοιβή του Συντονιστή – εκτός διαφορετικής συμφωνίας – ορίζεται σε €200 για οφειλέτη μικρή επιχείρηση και €400 για μεγάλη. Η καταβολή βαρύνει τον αιτούντα.

24) Εμπειρογνώμονες
α) Σε περίπτωση μικρής Επιχείρησης ανατίθεται η αξιολόγηση βιωσιμότητας σε Εμπειρογνώμονα όταν το απαιτεί το 1/3 του συνόλου των δικαιούχων απαιτήσεων.

β) Σε περίπτωση Μεγάλης Επιχείρησης, υποχρεωτική ανάθεση «αξιολόγησης βιωσιμότητας» και «σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλετών». Ο διορισμός με κοινή απόφαση οφειλέτη και απόλυτης πλειοψηφίας δανειστών.

25) Επικύρωση Δικαστηρίου
α) Ο Οφειλέτης ή ο Πιστωτής ΜΠΟΡΕΙ να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση για επικύρωση της Σύμβασης αναδιάρθρωσης.

β) Από την κατάθεση της Αίτησης έως την έκδοση Απόφασης αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, απαγορεύεται η εγγραφή προσημείωσης/υποθήκης.

γ) Η συζήτηση της Αίτησης γίνεται εντός 2 μηνών και η απόφαση εκδίδετο εντός 3 μηνών από τη συζήτηση.

δ) Απόρριψη επιτρέπεται μόνο εάν

• παραβιάσθηκαν υποχρεωτικοί κανόνες (άρθρ. 9 και 15)
• παραβιάσθηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας με βλάβη σε πιστωτή που δεν μπορεί να αποκατασταθεί
• δεν κλητεύθηκαν στη διαδικασία πιστωτές των οποίων η συμμετοχή θα μπορούσε να ανατρέψει τη συμφωνία
• ο Οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του

ε) Κατά της απόφασης επικύρωσης δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο.

26) Από την ημερομηνία αποστολής από το συντονιστή της αίτησης προς τους Πιστωτές και για 70 ημέρες, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που επιδιώκεται η ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.

Η παραπάνω αναστολή αίρεται εάν:

• κηρυχθεί άκυρη η διαδικασία
• ληφθεί απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των Πιστωτών.

Στη διάθεσή σας για περισσότερο λεπτομερή προσέγγιση.

Φωτογραφίες