English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.

Μέλος: Gold
Από: 06.09.2011

Λεωφ. Μεσογείων 282, 155 62 Χολαργός, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Περιβαλλοντικό

TÜV HELLAS: Παρούσα σε όλες τις μορφές Ενέργειας
H TÜV HELLAS είναι παρούσα σε όλες τις μορφές παραγωγής Ενέργειας, διαμορφώνοντας με τις υπηρεσίες της το παρόν και το μέλλον της Ποιότητας, τόσο στις συμβατικές όσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας αναταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προστιθέμενη αξία.

Με κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ) και άλλων ευρωπαϊκών χωρών (όπως DAKKS, UKAS, BELCERT). Η TÜV HELLAS είναι κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για απονομή σήμανσης CE και έχει αναγνωρισθεί ως επίσημος Φορέας Ελέγχου από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για Επιθεωρήσεις σε τομείς όπως Ανελκυστήρες, Ανυψωτικά και Τεχνικά Έργα.

Στον τομέα της Ενέργειας, η TÜV HELLAS δραστηριοποιείται με την παροχή ενός συνδυασμού υπηρεσιών σε Φωτοβολταϊκούς, Αιολικούς, Υδροηλεκτρικούς & Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς και σε Συστήματα Μεταφοράς Ενέργειας, με στόχο τη διασφάλιση της επένδυσης, εστιάζοντας:
  • στον έλεγχο των μελετών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης
  • στην παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων κατά την κατασκευή του έργου, ώστε να κατασκευασθεί όπως σχεδιάσθηκε και να παράγει με το ελάχιστο δυνατό κόστος συντήρησης
  • στην παρουσία στους τελικούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιώνονται οι αναμενόμενες επιδόσεις.
Ο Οργανισμός είναι διαπιστευμένος βάσει του προτύπου ISO/IEC 17020 για αρχικό και περιοδικό έλεγχο σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις διασυνδεμένες στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά EN 62446 καθώς και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά ΕΛΟΤ HD 384.

Επιθεωρήσεις συνολικής ισχύος άνω του 0,5GW σε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Η TÜV HELLAS μέσω της προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι τεχνικές επιθεωρήσεις τρίτου, ανεξάρτητου μέρους και κυρίως μέσω της μεγάλης συγκεντρωμένης εμπειρίας της εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα, παρακολουθεί την υλοποίηση των μεγαλύτερων επενδύσεων σε όλους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Μέχρι σήμερα η TÜV HELLAS έχει επιθεωρήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Υδροηλεκτρικά Πάρκα καθώς και εγκαταστάσεις Συμβατικής Ενέργειας της Χώρας.

Πιστοποιημένη Περιβαλλοντική Διαχείριση
Οι επιχειρήσεις, ως ζωντανά κύτταρα του κοινωνικού ιστού, είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες ωφελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Καμία όμως ενέργεια που αναλαμβάνεται, δεν αποκτά την βαρύτητα που της αναλογεί, αν δεν υπάρξει κάποιου είδους επαλήθευση για την ορθότητά της. Μία τέτοια διαδικασία επαλήθευσης αποτελεί η επιθεώρηση και εν συνεχεία η πιστοποίηση, των περιβαλλοντικών δράσεων των επιχειρήσεων.

Η TÜV HELLAS χρησιμοποιώντας δικούς της επιθεωρητές και διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στις Πιστοποιήσεις Συστημάτων αλλά και στον σχεδιασμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση δοκιμών παραλαβής μεγάλων ενεργειακών εγκαταστάσεων καθώς και στον προσδιορισμό μέτρων ενεργειακής βελτίωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, επιθεωρεί και πιστοποιεί την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 14001 & EMAS - και του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης - ISO 50001.
 
Τα πρότυπα
ISO 14001: Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001:2004, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:
  • Πρόληψη της ρύπανσης
  • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
EMAS III: Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, γνωστό και ως Κανονισμός EMAS, είναι ένα δημόσιο σήμα ποιότητας για εθελοντική περιβαλλοντική διαχείριση και επικοινωνία. Ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Ενεργό συμμετοχή του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Σύνταξη και δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης.
  • Επαλήθευση Περιβαλλοντικής Δήλωσης
ISO 50001: Το συγκεκριμένο πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας αποτελεί σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και η αποτελεσματική εφαρμογή του έχει ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους επίδοσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους από τη δραστηριότητά τους, την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη των οργανισμών και επιχειρήσεων και λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζει η δομή του με την αντίστοιχη του ISO 14001:2004, διευκολύνεται η ενσωμάτωσή του σε ήδη εφαρμοζόμενα και πιστοποιημένα συστήματα.